Privacy Statement

Jouw privacy is belangrijk voor ons

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRIBES Holding B.V. (en alle dochterondernemingen), statutair gevestigd te Rhenen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het handelsregisternummer: 58603220 en alle aan deze gelieerde (dochter)vennootschappen, (hierna ook te noemen: “Tribes” of “wij” of “ons”), verwerkt persoonsgegevens.

Met persoonsgegevens bedoelen wij alle gegevens over een natuurlijk persoon die direct of indirect herleidbaar zijn tot die persoon of waarbij de mogelijkheid bestaat om die informatie te herleiden naar de betreffende persoon (hierna ook te noemen: “u” of “betrokkene(n)”).

Tribes hecht belang aan de bescherming van uw privacy en verwerkt persoonsgegevens daarom geheel in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna ook te noemen: “Avg”) die per 25 mei 2018 van kracht is in alle EU-lidstaten.

1. Reikwijdte van dit privacystatement

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen:

 • bezoekers van de websites van Tribes: http://www.tribes.world, http://www.tribes.nl en http://www.tribes.be;
 • bezoekers van de door Tribes gebruikte sociale media (waaronder begrepen maar niet beperkt tot: LinkedIn, Twitter, Instagram en Facebook);
 • personen die de nieuwsbrief van Tribes ontvangen;
 • personen die het contactformulier op de website van Tribes hebben ingevuld
 • bezoekers van de verschillende vestigingen van Tribes;
 • deelnemers van de bijeenkomsten die door Tribes worden georganiseerd;
 • zakelijke relaties (contracthouders) van Tribes;
 • gebruikers van de diensten van Tribes;
 • sollicitanten;
 • alle overige personen die met Tribes contact opnemen of van wie Tribes persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van de medewerkers van Tribes.

Tribes kan niet controleren of de bezoekers van haar website en/of de bezoekers van de door Tribes gebruikte sociale media, minderjarig zijn en adviseert personen die het ouderlijk gezag of de voogdij over een minderjarige hebben om diens online gedrag te monitoren, zodat de gegevens van die minderjarigen niet door Tribes worden verwerkt.

Indien het voor u niet duidelijk is of deze privacyverklaring op u van toepassing is, kunt u uiteraard contact met ons opnemen op de wijze zoals omschreven in artikel 9 van dit privacystatement.

2. Verwerkingsdoeleinden

Tribes verwerkt alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om haar diensten aan u te kunnen bieden. Dat betekent dat Tribes in ieder geval persoonsgegevens verwerkt met als doel:

 • het aangaan en uitvoeren van door u en Tribes gesloten (zakelijke) overeenkomsten(en), waaronder mede wordt verstaan het verzenden van declaraties/facturen;
 • het voor u mogelijk maken om gebruik te maken van de diensten en faciliteiten van Tribes;
 • het maken van afspraken en reserveringen;
 • het onderhouden van (klant)contact, waaronder mede verstaan het verzenden van nieuwsbrieven en andere informatie waar u om heeft verzocht;
 • het uitnodigen voor door (of binnen) Tribes georganiseerde bijeenkomst(en);
 • het vergroten van het klantenbestand van Tribes;
 • het optimaliseren van de website van Tribes: http://www.tribes.world, http://www.tribes.nl en http://www.tribes.be;
 • het optimaliseren van de door Tribes gebruikte sociale media;
 • het optimaliseren van de nieuwsbrief;
 • het meten en bijhouden van algemene gebruikersstatistieken van de website;

3. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Tribes verwerkt alle persoonsgegevens die personen zelf aan Tribes verstrekken. Dat kan zijn tijdens een (intake)gesprek, een bespreking of bijeenkomst, telefonisch, of digitaal (via e-mail of het klantencontactformulier op de website van Tribes) of gegevens die volgen uit een tussen u en Tribes gesloten overeenkomst. Daarbij kunt u denken aan persoonsgegevens zoals:

 • NAW-gegevens en andere contactgegevens zoals uw e-mail adres en telefoonnummer;
 • IP-adres van websitebezoekers;
 • Informatie die wordt verzameld door het gebruik van cookies;
 • geboortedatum;
 • (ID)-gegevens die worden verwerkt uit hoofde van de Wwft;
 • (Vitoz) persoonsnummers die worden gekoppeld aan de toegangspassen van de vestigingen van Tribes;
 • organisatie en functie;
 • financiële en administratieve gegevens;
 • alle andere informatie die noodzakelijk is voor het doel waarvoor die informatie is verstrekt en die vrijwillig door de betrokkene aan Tribes ter beschikking wordt gesteld;

4. Grondslagen voor de verwerking

Tribes verwerkt persoonsgegevens op de volgende wettelijke grondslagen:

 • door u gegeven toestemming. Met toestemming wordt bedoeld; iedere vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee u aanvaardt dat uw persoonsgegevens worden verwerkt. De verleende toestemming kan op ieder gewenst moment worden ingetrokken;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Tribes rust, zoals de verplichting van Tribes om een bepaalde financiële en administratieve gegevens bij te houden;
 • de verwerking is noodzakelijk voor het aangaan of de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Tribes, zoals fraudepreventie of marketingdoeleinden.

5. Verwerkers en derden

Tribes kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverlenende organisaties (“verwerkers”) inschakelen om uitvoering te geven aan de verwerkingsdoeleinden zoals onder artikel 2 van dit privacystatement is omschreven. Met die verwerkers sluit Tribes een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Avg daaraan stelt. Uw rechten worden door de verwerker op dezelfde wijze gewaarborgd als Tribes die rechten waarborgt en zoals die rechten in dit privacystatement zijn omschreven.

Daarnaast kan Tribes persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Tribes deelt in beginsel geen persoonsgegevens met andere (commerciële) organisaties, tenzij het delen van die persoonsgegevens in het kader van (de organisatie van) een evenement geschiedt.

Tribes geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden. In het geval dat er toch persoonsgegevens door Tribes buiten de EER worden doorgegeven, dan worden die persoonsgegevens uitsluitend doorgegeven aan landen waarvan de Europese Commissie heeft bepaald dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Avg.

6. Beveiliging van persoonsgegevens

Tribes heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen waardoor uw persoonsgegevens op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is en dat uw persoonsgegevens onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

7. Bewaren van persoonsgegevens

Tribes bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Tribes hanteert de volgende bewaartermijnen:

 • gegevens uit hoofde van de gesloten overeenkomst: 7 jaar na het eindigen van de overeenkomst;
 • administratieve en financiële gegevens: 7 jaar na het eindigen van een overeenkomst;
 • gegevens van sollicitanten: maximaal 2 jaar na afronding van de sollicitatieprocedure;
 • gegevens van bestaande klantrelaties: direct nadat zij verzoeken om verwijdering van hun persoonsgegevens, behoudens de gevallen waarin Tribes die gegevens op grond van een wettelijke plicht dient te bewaren;
 • gegevens die bezoekers van de website op het klantencontactformulier achterlaten: 5 jaar na vastlegging van die gegevens, tenzij door de betrokkene eerder wordt verzocht om vernietiging van die gegevens;
 • gegevens van personen die zich voor de nieuwsbrief hebben ingeschreven: direct nadat zij zich hebben uitgeschreven van de nieuwsbrief;

8. Website, cookies en social media

Teneinde het gebruiksgemak van de websites van Tribes te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de websites van Tribes op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

Op de website van Tribes zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin, Instagram of Facebook. Tribes houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

9. Rechten en verzoeken

U hebt als betrokkene de volgende rechten:

 • het recht om uw persoonsgegevens in te zien;
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen;
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen indien deze niet langer nodig zijn voor het doel waardoor deze zijn verkregen, behoudens de gevallen waarin Tribes die gegevens op grond van een wettelijke plicht dient te bewaren;
 • het recht op beperking van uw persoonsgegevens;
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere organisatie;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt voor verder informatie of voor het indienen van een verzoek zoals hierboven genoemd, contact opnemen met Tribes door een e-mail te zenden aan: info@tribes.world.

10. Wijzigingen privacystatement

Tribes kan dit privacystatement op ieder moment wijzigen. De meeste actuele versie van dit privacystatement is te allen tijde op de website van Tribes gepubliceerd. Tribes adviseert u daarom om met regelmaat de website van Tribes te raadplegen.