BACK TO TRIBES.WORLD
Menu
BACK TO TRIBES.WORLD

Inspiring colleague: Jaydee Nicholson

Tribes Inspiring Workplaces
21 Aug 2020

Inspiring colleague: Jaydee Nicholson

by Tribes Inspiring Workplaces, on 21 Aug 2020

jaydee-2For English click here

We hebben een nieuwe Inside Sales topper op Simba! Jaydee Nicholson (24), geboren en getogen in Amsterdam, is ons team komen versterken vanaf 3 augustus 2020. Hij heeft er helemaal zin in, en kan niet wachten om al die business nomads van een mooie werkplek te kunnen voorzien. Met zijn 24 jaar is hij al behoorlijk ondernemend, want hij heeft samen met een paar vrienden een online showroom opgezet. We zijn natuurlijk heel benieuwd hoe hij zijn eerste weken bij Tribes zijn gegaan, dus gaan even bij hem op de koffie bij Tribes Amsterdam Amstel!

Hij heeft het goed voor elkaar. We treffen hem in het mooiste kantoor (vinden wij) van heel Amsterdam Amstel: op de begane grond, mét Smart Mirror, is zijn nieuwe werkplek. ‘Ja, tot er een prospect voorbijkomt die hier graag wil zitten, en dat zal wel snel gebeuren hoor’, lacht Jaydee. Helemaal op z’n plek, telefoontoestel mét twee expansies en een hippe ‘noise cancelling’ koptelefoon, pakt Jaydee alle telefoontjes op van iedereen die Tribes wil bereiken. En dat bellen ligt hem wel; ‘ik ben al jong begonnen met bellen, toen ik 17 was zat ik op de klantenservice van de Postcode Loterij. Ik hielp mensen met diverse vragen, en ben er echt plezier in gaan krijgen. Het grappige is dat ik eigenlijk een beetje verlegen was, en zelfs een wat telefoonangst had. Daar heb ik dat heel snel overwonnen, en ben daarna op ZZP-basis bij een energieleverancier aan de gang gegaan’. Zijn telefonische werkzaamheden vulde hij aan met een bijbaantje bij MOMO Amsterdam, waar hij alles draaide om gastvrijheid en servicegerichtheid. ‘Bij MOMO kom je veel BN’ers tegen, dus het was geen doorsnee horeca baantje. Ik vond het superleuk, en ben daar persoonlijk ook echt gegroeid. Met gasten zoals Gordon en Ron Vlaar moet je geen angst hebben om op iemand af te stappen’.

Dat het allemaal heel anders had kunnen lopen, horen we als we vragen naar zijn hobby’s. Voetballen staat stipt op 1, en er lag zelfs een professionele voetbalcarrière voor Jaydee op de loer. ‘Als jong straatvoetballertje besloot ik op mijn negende dat ik profvoetballer wilde worden. Ben toen het veld opgegaan, en het ging eigenlijk wel lekker: ik speelde altijd 3e divisie of hoger. Toen ik 17 was, kreeg ik een uitnodiging voor een try-out op het KNVB trainingscomplex in Zeist. Ik was vooral benieuwd naar hoe zo’n dag er uit ziet, maar had nooit verwacht dat ik ver zou komen. Maar aan ’t einde van de dag was ik over met 3 andere gasten, en uiteindelijk mocht ik de week erna naar Engeland voor een professionele cursus. Een droom die uitkwam natuurlijk, maar helaas zaten zowel m’n leerplicht (ik moest nog één jaartje doorleren, en zou daarna verder mogen gaan) als mijn gescheurde meniscus in de weg. Daarna nog wel rechtsbuiten bij de Amsterdam Football Club (AFC) gespeeld in de 2e divisie, maar m’n knie is helaas altijd blijven zeuren’.

Schermafbeelding 2020-08-20 om 17.04.30De term ‘business nomad’ is Jaydee ook niet helemaal onbekend. Twee jaar geleden pakte hij een grote tas om naar Jamaica af te reizen. ‘Wat een geweldige ervaring, het is zo waardevol om zo’n andere cultuur van dichtbij mee te maken. Ik sliep in een klein hutje op een berg, echt bij de locals. Daar zie je hoe anders hun denkwijze is. Hier in de Westerse wereld hebben we het een week lang over onze kapotte waterkoker, maar daar zijn ze veel relaxter. Ze lopen soms met gaten in de kleding, maar het maakt ze niks uit. Ze maken zich niet zo druk. Dat is ook wel iets wat ik echt bewust heb meegenomen: ik kan heel erg stressen om kleine dingen, maar dan bedenk ik me weer even: wat voor impact heeft het nou eigenlijk echt op mijn leven?’ Die interesse voor andere culturen bracht hem ook in Argentinië en Brazilië, maar heeft daarna het reizen even op een laag pitje gezet voor z’n eigen showroom. ‘Ik was net geland op Schiphol toen een van mijn vrienden me belde met een business voorstel. Eerst heb ik voor Sportshowroom.nl gewerkt, en van daaruit is mijn eigen franchise Sportshowroom.fr ontstaan, waar ik lekker druk mee ben geweest de afgelopen tijd.’

Maar toch op zoek naar ritme en regelmaat, besloot Jaydee op zoek te gaan naar een baan. Uiteindelijk deze vacature gevonden, en hij besloot te reageren. ‘Ik heb zelf niet in het vastgoed gezeten, maar heb wel 3 jaar met een huisgenoot gewoond die makelaar was. M’n andere huisgenoot zat trouwens in de sales, dus ik wist wel een beetje hoe het wereldje was. Het trok me zeker, maar vooral het idee dat ik mensen kan adviseren sprak me aan. Dat deed ik ook bij die energieleverancier, en uiteindelijk krijg je dan hele leuke gesprekken met mensen, zelfs met diegenen die absoluut geen zin hebben in je telefoontje. Dat zijn zelfs de leukste’.

De eerste indruk bij Tribes was op Amsterdam Amstel. Hij hoefde niet ver te reizen voor z’n sollicitatiegesprek, hij kan z’n woning praktisch aanwijzen vanuit kantoor. ‘Toen ik hier voor het eerst rondliep, dacht ik jeetje wat is het groot. Het concept valt dan ook helemaal op z’n plek, met alle mooie afbeeldingen van stammen en de gedachte erachter. Ik was zelfs een beetje overweldigd, zo groot. Daarnaast heb ik nog onze vestiging in Utrecht Centraal gezien, ook een gave sfeer. Het is heel anders, maar voelt toch vertrouwd.’ Jaydee kijkt er naar uit om alle locaties te leren kennen, maar vooral om al die business nomads te voorzien van een fijne werkplek. ‘Ik kan niet wachten tot ik alles weet van alle locaties, zodat ik snel iedereen kan voorzien van de informatie die ze nodig hebben om op hun nieuwe favoriete plek te komen!’

Schermafbeelding 2020-08-20 om 17.02.58

 

 

We have a new Inside Sales talent on Simba! Jaydee Nicholson (24), born and raised in Amsterdam, has joined our team from the 3rd of August 2020. He is really excited about it, and can't wait to provide all those business nomads out there with a nice place to work. With his 24 years of age he is already quite an entrepreneur, as he has set up an online showroom together with a few friends. We are of course very curious about his first weeks at Tribes, so we went for a coffee with him at Tribes Amsterdam Amstel!
 

We meet him in - what we believe is - the most beautiful office of Amsterdam Amstel: on the ground floor, with a Smart Mirror. ''Yes, until a prospect comes along who would like to sit here, and I'm sure that will happen soon,'' Jaydee laughs. He fits right in, and with a telephone with two expansions and a trendy 'noise cancelling' headphone on his desk, Jaydee picks up all the calls from anyone who wants to reach Tribes. And he likes to call: 'I started calling at a young age, when I was 17 I was on the customer service of a lottery company. I helped people with various questions, and I really enjoyed it. The funny thing is that I was actually a bit shy, and even had some phone anxiety. I overcame that very quickly, and then went to work for an energy supplier on a freelance basis'. He complemented his telephone work with a side job at MOMO Amsterdam, where he was all about hospitality and service orientation. At MOMO you come across a lot of BN'ers, so it wasn't an average catering job. I had a great time, and I really grew there. With guests like Gordon and Ron Vlaar you shouldn't be afraid to talk to someone'.

That things could have turned out very differently, we hear when we ask about his hobbies. Football is punctual on 1, and there was even a professional football career lurking for Jaydee. ''When I was nine years old, I decided I wanted to become a professional football player. Then, I took to the field, and it actually went well: I always played 3rd division or higher. When I was 17, I got an invitation for a try-out at the KNVB training complex in Zeist. I was especially curious about what such a day would look like, but never expected that I would get far. But at the end of the day I was in the finale with 3 other guys, and in the end I was allowed to go to England the week after for a professional course. A dream come true of course, but unfortunately both my compulsory education (I still had to learn for one more year, and would be allowed to continue after that) and my torn meniscus got in the way. After that I played at the Amsterdam Football Club (AFC) in the 2nd division, but unfortunately my knee kept nagging'.

The term 'business nomad' isn't entirely unknown to Jaydee either. Two years ago he packed a big bag to travel to Jamaica. ''What a great experience, it's so valuable to experience such a different culture up close. I slept in a small hut on a mountain, really at the locals. There you can see how different their way of thinking is. Here in the Western world we talk about our broken kettle for a week, but there they are much more relaxed. Sometimes they walk with holes in their clothes, but they don't care. That's also something I've learned there: I can really stress about small things, but then I think: what impact does it really have on my life?'' This interest in other cultures also brought him to Argentina and Brazil, but then he put the travelling on hold for his own showroom. ''I had just landed at Schiphol Airport when one of my friends called me with a business proposal. First I worked for Sportshowroom.nl, and from there I created my own franchise Sportshowroom.fr, which I've been very busy with lately''.

But looking for rhythm and regularity, Jaydee decided to look for a job. Finally found this vacancy, and he decided to respond. ''I haven't been in real estate myself, but I did live for 3 years with a roommate who was a real estate agent. By the way, my other roommate was in sales, so I knew a bit about the world. It certainly appealed to me, but especially the idea that I can advise people appealed to me. I did the same with that energy supplier, and in the end you get very nice conversations with people, even with those who absolutely don't feel like your phone call. Those are even the nicest ones'.

The first impression of Tribes was on Amsterdam Amstel. He didn't have to travel far for his job interview, he can practically point out his home from the office. ''When I walked around here for the first time, I thought, gosh, it's so big. The concept falls completely into place, with all the beautiful images of tribes and the thought behind it. I was even a little overwhelmed, so big. I also saw our location in Utrecht Central Station, also a great atmosphere. It's very different, but still feels familiar''. Jaydee is looking forward to getting to know all the locations, but especially to providing all those business nomads with a nice place to work. ''I can't wait to know everything about all the locations, so I can quickly provide everyone with the information they need to get to their new favourite workplace!''

Topics:InspiringColleagues